Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden B. Dijkstra Multiservice

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: B. Dijkstra Multiservice

Dijkstra Multiservice
Watermolen 2
3995 AP Houten
Kvk: 68266332

Opdrachtgever:
De wederpartij van B. Dijkstra Multiservice

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen B. Dijkstra Multiservice en een opdrachtgever waarop B. Dijkstra Multiservice deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met B. Dijkstra Multiservice, voor de uitvoering van waarvan derden dienen te worden betrokken

Artikel 3 offertes

 1. Deze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door B. Dijkstra Multiservice gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders in de offerte aangegeven. B. Dijkstra Multiservice is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding van de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen (tenzij ander termijn vermeld in offerte) wordt bevestigd. De offerte dient online onder tekent te worden door de wederpartij. Bij tekenen van de offerte gaat de wederpartij akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Voorrijkosten

Woont de werkgever buiten een straal van 15 km? Dan wordt er €0.30 de kilometer berekend. Dit wordt berekend vanaf het adres wat ingeschreven staat bij de kamer van koophandel (watermolen 2, 3995 AP, Houten

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dijkstra Multiservice zorgt ervoor dat de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd wordt.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft B. Dijkstra Multiservice het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan B. Dijkstra Multiservice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan B. Dijkstra Multiservice worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan B. Dijkstra Multiservice zijn verstrekt, heeft B. Dijkstra Multiservice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Dijkstra Multiservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat B. Dijkstra Multiservice is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan B. Dijkstra Multiservice de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan werk wordt verricht.

Artikel 6. Contractduur: uitvoeringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever B. Dijkstra Multiservice derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Is de opdrachtgever het hier niet mee eens dient hij B. Dijkstra Multiservice binnen 5 werkdagen hiervan kennis te geven door schriftelijk te bevestigen.

Artikel 7. Wijziging van overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloedt. B. Dijkstra Multiservice zal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal B. Dijkstra Multiservice de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal B. Dijkstra Multiservice daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het dader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door andere partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt B. Dijkstra Multiservice zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van auteurswet.
 2. Alle door B. Dijkstra Multiservice verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen , tekeningen , software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van B. Dijkstra Multiservice worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt , of ter kennis gebracht worden.
 3. Dijkstra Multiservice behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen. Opzeggen kan echter niet als B. Dijkstra Multiservice als is gestart met de opdracht van de wederpartij.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vordering van B. Dijkstra Multiservice op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen;
 • Na het sluiten van de overeenkomst aan B. Dijkstra Multiservice ter kennis gekomen omstandigheden geven B. Dijkstra Multiservice goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal voldoen;
 • Indien B. Dijkstra Multiservice de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. In de genoemde gevallen is B. Dijkstra Multiservice bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een ander onverminderd het recht van B. Dijkstra Multiservice schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan B. Dijkstra Multiservice.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal B. Dijkstra Multiservice de werkzaamheden als nog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal B. Dijkstra Multiservice slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13 honorarium

 1. Voor aanbiedingen of overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2,5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijks bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van B. Dijkstra Multiservice , geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen
 4. Eventuele kostenramingen zijn ex btw.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden
 6. Indien B. Dijkstra Multiservice met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is B. Dijkstra Multiservice niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. B. Dijkstra Multiservice mag prijsstijgingen doorberekenen, indien B. Dijkstra Multiservice kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door B. Dijkstra Multiservice aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van B. Dijkstra Multiservice en de verplichten van de opdrachtgever jegens B. Dijkstra Multiservice onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van opeisbare facturen die het langs open staan, zelf als vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd
 • Over de eerste €3000 15%
 • Over het meerdere tot €6000 10%
 • Over het meerdere tot €15000 8%
 • Over het meerdere tot €60.000 5%
 • Over het meerdere 3%
 1. Indien B. Dijkstra Multiservice aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. Bij ingebreke blijven van de betalingsverplichting zal B. Dijkstra Multiservice een incassobureau inschakelen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Indien B. Dijkstra Multiservice aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 • De aansprakelijkheid van B. Dijkstra Multiservice, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van B. Dijkstra Multiservice tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid

verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 • Dijkstra Multiservice is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade
 • Dijkstra Multiservice is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan voor (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www).
 • Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade

Artikel 17 overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken , voorzien of niet voorzien, waarop B. Dijkstra Multiservice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor B. Dijkstra Multiservice niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van B. Dijkstra Multiservice worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.
 2. Dijkstra Multiservice heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat B. Dijkstra Multiservice zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van B. Dijkstra Multiservice opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door B. Dijkstra Multiservice niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Punt 3 betreft ook bij ziekte van Bas Dijkstra, of overmacht i.v.m. verkeer etc.
 4. Indien B. Dijkstra Multiservice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter die B. Dijkstra Multiservice kiest is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.  Niettemin heeft B. Dijkstra Multiservice het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen B. Dijkstra Multiservice en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en zullen op de website te vinden zijn.